top of page

עדכונים

*

הזכויות לתרגום הספר "כמעט שם" נרכשו על ידי ההוצאה הרוסית "עורב לבן"!  התרגום עתיד לראות אור ברוסיה בשנת 2023

*

נחתם חוזה חדש! הספר "קירות", המיועד לקוראים בוגרים וכולל שלוש נובלות הקשורות זה לזה בדרכים מפתיעות, יראה אור בהוצאת "פרדס", בסדרת "הדשא הגדול" בעריכת נוית בראל. כתב היד של הספר זכה במענק של קרן רבינוביץ' לאמנויות

עבודה: "סוכת המציל", ספר חדש לבני ובנות נוער, המגולל את סיפורו של נער בשם בן, המבקש למצוא אחיזה ממשית בזהות שלו בעולם שהוא רק לומד להבין

bottom of page